Utilizarea formularului 112 pentru tratament cardiac in strainatate

 

Turismul medical nu e un paradis, e un iad. 

Turismul medical nu e un paradis, e un iad.
Formularul E 112 pentru obtinerea de finantare pentru tratamente in strainatate

Formularul E 112 poate fi emis de MInisterul Sănătății încă din 2007, in baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71.

Formularul E 112 se emite pentru doua situatii:
I. Pentru lucratorii si membrii lor de familie care, dupa ce au dobandit dreptul la asigurarea la sanatate intr-un stat membru UE, sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate din acest stat sa revina pe teritoriul statului membru UE in care isi au resedinta sau sa-si transfere resedinta pe teritoriul unui alt stat membru;
II. Pentru toate persoanele asigurate si membrii lor de familie care sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate sa se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat starii lor de sanatate.

Conditiile care trebuie indeplinite pentru accesarea de fonduri de la Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate pe baza formularului E112, pentru decontarea de servicii medicale incluse in pachetul de baza al CNAS

Pacientii pot beneficia de tratament in strainatate, in baza formularului E112, daca indeplinesc cumulativ doua conditii:
A) tratamentul respectiv trebuie sa faca parte obligatoriu din lista serviciilor medicale prevazute in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania
B) tratamentul respectiv sa nu poata fi efectuat in Romania in intervalul de timp necesar in mod normal, avand in vedere starea de sanatate a pacientului si evolutia prognozata a bolii.

Conditii de emitere prevazute de regulamente:
A. Pentru situatia transferului de resedinta – Eliberarea E 112 in aceasta situatie se realizeaza de casa de asigurari de sanatate numai daca se stabileste ca deplasarea persoanei respective nu i-ar prejudicia starea sanatatii sale sau primirea de tratament medical.
In cadrul procesului de eliberare a formularului E 112 in aceasta situatie, CASELE DE ASIGURARI DE SANATATE SI PERSOANELE ASIGURATE SOLICITANTE VOR RESPECTA URMATOAREA PROCEDURA:
1. Persoana care solicita formularul E 112 va depune O CERERE SCRISA LA CASA DE ASIGURARI DE SANATATE unde este luata in evidenta ca persoana asigurata. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
a) o copie a actului de identitate sau a certificatului de nastere, dupa caz.
b) dosarul medical care va contine ca elemente de ordin general inscrisuri medicale din care sa rezulte diagnosticul, precum si tratamentul medical aflat in derulare la o unitate sanitara aflata in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania. De asemenea in cadrul acestor inscrisuri medicale trebuie precizat in mod explicit si argumentat daca deplasarea persoanei solicitante prejudiciaza sau nu starea sanatatii sale sau primirea de tratament medical.
Dosarul medical trebuie intocmit de un medic sau o unitate sanitara aflata in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania. Toate aceste documente trebuie sa fie semnate si stampilate. c) o confirmare scrisa din partea unitatii sanitare din statul membru UE in care se intentioneaza efectuarea serviciului medical cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical in perioada indicata de persoana solicitanta.
2. Cererea se inregistreaza la registratura casei de asigurari de sanatate.
3. Dupa efectuarea inregistrarii casa de asigurari de sanatate procedeaza la analiza cererii. Procesul de analiza cuprinde urmatoarele etape generale:
a) se verifica statutul de asigurat al persoanei solicitante. In situatia in care in urma verificarilor se constata ca persoana nu este asigurata, cererea de eliberare a formularului nu este aprobata, iar acest lucru se comunica in scris solicitantului.
b) daca se constata ca persoana solicitata este asigurata se trece la analiza dosarului medical pentru a se verifica indeplinirea conditiei prevazute de art. 22 alin. (2) teza intai din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71.
c) daca se constata indeplinirea conditiei prevazute de art. 22 alin. (2) teza intai din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 se va elibera formularul E 112. Formularul se elibereaza in doua exemplare din care unul se pastreaza la nivelul institutiei, iar celalalt se comunica persoanei solicitante.
Regula generala este ca acest formular e112 se elibereaza inainte de plecarea persoanei la tratamentul in strainatate planificat. Acesta se poate elibera si dupa plecarea persoanei, dar numai daca din motive de forta majora nu a putut fi eliberat anticipat. Și de obicei este motiv de refuz al eliberării și decontării serviciilor respective.

B. Pentru situatia trimiterii la tratament medical trebuie indeplinite doua conditii cumulative:
B1. Tratamentul respectiv se regaseste printre serviciile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.
B2. Acest tratament nu i se poate acorda in intervalul de timp necesar in mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv in Romania, luand in considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.

Avand in vedere modificările aduse Codului Fiscal, prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2013, unele propuneri primite de la reprezentantii institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si de la unele directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin prezentul proiect de ordin comun se propun urmatoarele:
a) introducerea informatiilor referitoare la impozitul calculat si retinut, pe fiecare beneficiar de venit, in formularul 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate". Astfel, toate informatiile referitoare la calculul si retinerea obligatiilor aferente veniturilor de natura salariala vor fi concentrate in formularul 112.
b) eliminarea din Nomenclatorul "Creante fiscale", a doua tipuri de creante, respectiv: "contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal" precum si "impozitul aferent veniturilor din activitati agricole potrivit prevederilor art. 71 lit. d) din Codul Fiscal";
c) completarea categoriilor de conditii de munca, din "Anexa Angajator" a declaratiei, cu o noua categorie, "alte conditii de munca";
d) modificarea Nomenclatorului "Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului", prin:
- eliminarea tipului de asigurat care realizeaza venituri in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal;
- completarea cu doua tipuri de asigurat si anume: "personal militar, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept de pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale" si "persoane fizice care realizeaza venituri sub forma de salarii de la angajatori nerezidenti si care achita contributiile sociale individuale potrivit art. 296/19 alin. (1/13) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare".
e) completarea Nomenclatorului "Tip asigurat" cu un nou tip de asigurat "Administratorii societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie";
f) adaptarea sectiunii C, din "Anexa Asigurat" a declaratiei, astfel incat sa permita declararea separata, pentru aceeasi persoana, a fiecarui tip de venit realizat pentru luna de raportare (sectiunea C devine repetitiva);
g) modificarea corespunzatoare a instructiunilor de completare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Pentru a putea beneficia de formularul E112 trebuie indeplinite TOATE conditiile de mai jos:
a) Clinica este localizata intr-o tara membra a Uniunii Europene
b) Clinica la care se solicita tratament trebuie obligatoriu sa aiba incheiat contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din tara respectiva
c) Tratamentul pentru respectiva afectiune se afla pe lista serviciile medicale inscrise in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din România
In situatia in care oricare dintre conditiile enumerate mai sus (a, b, c) nu sunt indeplinite se poate solicita tratament in strainatate prin alocarea de fonduri de la Ministerul Sanatatii (Ordinul 1011/2011).

Pentru intocmirea dosarului trebuie parcurse urmatoarele etape:
1) Acordul prealabil al medicului curant pentru efectuarea tratamentului in strainatate. Medicul sau unitatea sanitara care isi da acordul trebuie sa fie in relatii contractuale cu o Casa de Asigurari de Sanatate din Romania.
2) Traducerea documentelor medicale in limba oficiala a tarii unde se merge la tratament (bilet de iesire din spital, analize medicale, rapoarte medicale, rezultate examene histopatologice, RMN, CT, PET/CT, buletine radiologice, buletine ecografice, etc.) Este recomandat sa se efectueze traducerea documentelor medicale in cadrul unui birou specializat in traduceri medicale.
3) Documentele se trimit in strainatate la medicul care urmeaza sa se ocupe de caz, scanate, pe email. Medicul respectiv trebuie anuntat si telefonic pentru a avea in vedere emailul dvs. In email trebuie sa solicitati acceptul pentru tratament si un cost estimativ al investigatiilor si tratamentului/interventiilor chirurgicale.
4) Medicul din strainatate trebuie sa va trimita acceptul clinicii respective iar documentul trebuie sa contina semnatura si parafa medicului care va prelua cazul precum si stampila unitatii sanitare respective. In acest document trebuie precizate urmatoarele:
- medicul si conducerea spitalului sunt de acord sa efectueze tratamentul/interventia de care aveti nevoie
- sa evidentieze necesitatea efectuarii tratamentului/interventiei
- deplasarea pacientului in strainatate nu ii pune in pericol sanatatea si viata
- sa precizeze perioada in care pacientul este programat. Este de preferat ca aceasta programare sa fie peste 3-5 luni deoarece este posibil sa nu obtineti formularul E112 in timp util.
- costul estimativ al tratamentului/interventiei (costurile transportului si cazarea apartinatorilor trebuie suportate de catre pacient)
5) Traducerea medicala legalizata a acceptului clinicii din strainatate (UE)
6) Cu aceasta traducere legalizata mergeti la medicul curant din Romania (Atentie: nu lasati originalul traducerii legalizate la medic deoarece veti avea nevoie de el la CNAS, puteti lasa o copie) care urmeaza sa va redacteze un raport medical (tipizat) in care trebuie precizate urmatoarele:
- recomandare medicala pentru efectuarea tratamenului respectiv
- tratamentul necesar pacientului se afla pe lista serviciilor medicale din pachetul de servicii de baza de care beneficiaza persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.
- faptul ca acest tratament nu poate fi efectuat intr-un interval de timp corespunzator, avand in vedere starea de sanatate a pacientului si evolutia prognozata a bolii.
Trebuie incercuita litera b) de la punctul 7 al raportului medical.
- trebuie sa precizeze explicit si argumentat motivele pentru care serviciile medicale respective nu pot fi efectuate intr-un interval de timp corespunzator intr-o unitate sanitara din Romania.
- deplasarea pacientului in strainatate nu compromite starea de sanatate a acestuia (trebuie incercuita litera c) de la punctul 7 al raportului medical).
- perioada maxima in care este indicata aplicarea serviciului medical (trebuie incercuita litera d) de la punctul 7 al raportului medical).
- raportul medical trebuie datat, semnat si stampilat si trebuie sa contina: tara, orasul, spitalul unde urmeaza sa se efectueze tratamentul/interventia si perioada in care este programat pacientul
7) Intocmiti un dosar care trebuie depus la Casa de Asigurari de Sanatate de care apartineti si cuprinde urmatoarele:
- Pentru adulti:
1) Cerere tip de eliberare a formularului E112 (aveti model aici)
2) Carte de identitate beneficiar (copie + original pentru conformitate)
3) Carte de identitate si procura legalizata la notariat, pentru situatia in care cererea este depusa de alta persoana in numele beneficiarului
4) Adeverinta de asigurat de la Casa de Asigurari de Sanatate cu care pacientul are incheiat contract
5) Copii ale documentelor medicale
6) Raport medical tipizat, in original (completat de medicul curant), (aveti model aici)
7) Acceptul clinicii din strainatate (UE/SEE) unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale, cu mentionarea obligatorie a perioadei in care va fi efectuat tratamentul, (original + traducere legalizata)
- Pentru copii:
1) Cerere tip de eliberare a formularului E112 (aveti model aici)
2) Certificat de nastere sau carte de identitate (copie + original pentru conformitate)
3) Carte de identitate a ambilor parinti (copie + original pentru conformitate)
4) Adeverintele de asigurat ale parintilor, de la Casa de Asigurari de Sanatate cu care au incheiat contract
5) Copii ale documentelor medicale
6) Raport medical tipizat, in original (completat de medicul curant), (aveti model aici)
7) Acceptul clinicii din strainatate (UE/SEE) unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale, cu mentionarea obligatorie a perioadei in care va fi efectuat tratamentul, (original + traducere legalizata)
Cererea tip se depune la registratura CNAS si trebuie sa solicitati obligatoriu sa va elibereze un numar de inregistrare.

După înregistrarea cererii CNAS va analiza cererea astfel:
1) îi va verifica statutul de asigurat persoanei solicitante
2) dacă persoana este asigurată se trece la analiza dosarului medical și se va verifica îndeplinirea celor 2 conditii (faptul ca tratamentul face parte din serviciile de baza si faptul că nu poate fi aplicat in timp util în țară - aici emiza, locul unde intră în acțiune PCR - pile cunoștințe și relații - și presiunea asupra factorilor de decizie locali, adică medicii, directorii de spitale și profesorii universitari cu mâna cărora ministerul scoate castanele din foc)
3) dacă se constată îndeplinirea celor 2 condiții se va elibera formularul E112 in 2 exemplare, din care unul se pastreaza la institutia emitenta si al doilea se va comunica persoanei solicitante.
- Regula de bază este că formularul E112 se elibereaza inainte de plecarea pacientului beneficiar la tratament în străinătate. Formularul poate fi emis si dupa plecarea pacientului, in caz de forta majora, in situatia in care nu a putut fi eliberat anticipat iar contravaloarea serviciilor medicale nu a fost achitata. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate intocmeste un referat prin care se argumenteaza si se justifica situatia de forta majora, document ce va sta la baza eliberarii formularului E112.
- Contravaloarea serviciilor medicale efectuate in baza formularului E112 se poate deconta numai intre instituții pe baza de facturi (formular E125).
Mai multe informații oficiale actualizate găsiți pe site-ul CNAS.ro, deoarece normele si regulamentele se pot schimba și de mai multe ori pe an în cadrul ministerului.


 

                  Daniel Ganea

             Medic la ConsultatiiLaDomiciliu.ro

Dr. Daniel Ganea este "Doctorul tău", Medic Specialist Medic de familie, medic rezident cardiologie, cu Competență în Ecografie și scrie aici articole pentru pacienți. A început cariera ca medic specialist în 2009 în Urgență, a lucrat și pe Ambulanță, aflând ce-și doresc de la medic pacienții care solicită online consultații medicale cu medic specialist la domiciliu. 

Astfel a aparut ConsultatiiLaDomiciliu.ro
Dacă ai citit Termeni și condiții, fă o programare online sau telefonic:

"Cine te poate sfatui mai bine decat medicul, specialist in domeniul lui?"


Ultimele postari ale lui Daniel Ganea (vezi toate articolele medicale)
         
         

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dieta pentru colesterol ridicat

  Dieta pentru colesterol ridicat Scopul principal al acestei diete este reducerea colesterolului ridicat. Rația zilnică Este necesar să se...